Face Shield สำหรับบุคลากรการแพทย์

ชื่อรายการ: Face Shield สำหรับบุคลากรการแพทย์

โรค COVID-19 ติดต่อเข้าร่างกายผ่านทาง ตา จมูก และปาก หน้ากากอนามัยอย่างเดียวไม่สามารถป้องกันดวงตาได้ อุปกรณ์ face shield จึงเป็นเสมือนเกราะป้องกัน นอกจากป้องกันไม่ให้เผลอใช้มือที่อาจมีไวรัสมาสัมผัส ตา จมูก และปากแล้ว รูปทรงยังป้องกันสารคัดหลั่งได้ดี เพราะสารคัดหลั่งที่ออกมาจากผู้ติดเชื้อพุ่งเป็นแนวโค้งในรูปละอองฝอยและตกลงพื้นในระยะไม่เกิน 2 เมตร โดยจะไม่ย้อนขึ้นผ่านใต้คางหรือกลับมาที่ใบหน้าเมื่อพุ่งผ่านใบหูไปแล้ว (ยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานในห้องผู้ป่วยที่เป็นระบบปิด เสี่ยงที่จะพบการกระจายของไวรัสในรูปแบบอื่น)

Aerosol Box กล่องครอบลดการสัมผัสละออง

ชื่อรายการ: Aerosol Box กล่องครอบลดการสัมผัสละออง

หนทางหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงของบุคลากรการแพทย์จากการติดเชื้อจากผู้ป่วย ก็คือ การป้องกันด้วยนวัตกรรมอุปกรณ์การแพทย์ ที่จะช่วยป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อจากผู้ป่วยสู่บุคลากรการแพทย์

WIN-Masks

ชื่อรายการ: WIN-Masks

บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเปรียบเสมือน “แนวหน้า” ที่คอยต่อสู้เพื่อปกป้องการแพร่ระบาดของ COVID – 19 แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลรักษาคนไข้ทุกคนต่างต้องเอาชีวิตเข้าเสี่ยงเมื่อมีการระบาดขยายวงกว้าง