MELB คืออะไร

จากความเชื่อ “ ทุกชีวิตดีขึ้นได้ ”  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงมีความมุ่งหวังที่จะความสนับสนุนช่วยเหลือโครงการเกี่ยวเนื่องกับนวัตกรรมต่างๆ ที่ยังขาดแคลนทุนสนับสนุน   จึงจับมือกับเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชน คือ บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท สินวัฒนา จำกัด
เป็นกลุ่ม Make Every Life Better  หรือกลุ่ม MELB ร่วมสร้างพื้นที่กลางเพื่อสานฝันโครงการต่างๆ ให้เกิดขึ้นได้จริง   เป็นต้นแบบในการระดมทุนแก่สาธารณประโยชน์อย่างยั่งยืน  และทำสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นจริงต่อไป

Thailand Center of Excellence for Life Sciences
บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Sinwattana Crowdfunding Platform

จุดเริ่มต้นของโครงการ

MELB Platform ก่อตั้งจากความร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งหวังให้โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ในขณะที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กระบวนการการทำงานในปัจจุบันกลับไม่ตอบโจทย์  หลายโครงการนวัตกรรม จึงยังไม่เกิดขึ้น  หรือหากเกิดขึ้นก็ล่าช้า ไม่ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เพื่อช่วยให้โครงการนั้นๆ สำเร็จลุล่วงในเวลาอันสั้น  เราจึงได้สร้างพื้นที่กลางเป็นจุดนัดพบให้โครงการต่างๆ พบกับบุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ โดยตรง

เราหวังว่า สิ่งนี้จะเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยให้โครงการดีๆ ประสบความสำเร็จผ่านความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในระยะเวลาอันสั้น

เพื่อให้ทุกชีวิตดีขึ้น  เพื่อให้สังคมเราดีขึ้น

ปณิธานของ MELB - Sustainability

กลุ่ม MELB มีความมุ่งมั่นที่สร้างพื้นที่กลางนี้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด ทั้งกับกลุ่มที่ต้องการการสนับสนุน และบุคคลทั่วไปที่อยากเห็นสังคมที่ดีขึ้น

เราตั้งใจให้พื้นที่นี้ช่วยต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างเข้มข้นยาวนาน ให้เกิดขึ้นจริง เพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

เครือข่ายพันธมิตร