เล่นอัตโนมัติ

วิดีโอคลิปโดย อาจารย์นุจริน จงรุจา จากภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี