ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (รวมถึงเอกสารที่อ้างถึงในเอกสารเหล่านี้) จะบอกถึงข้อกำหนดในการให้บริการที่คุณใช้งานหรือเข้า www.melbthailand.com โดเมนย่อยหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและ/หรือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับเว็บไซต์ดังกล่าว(“เว็บไซต์“ของเรา) ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าชมหรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียน การใช้เว็บไซต์ของเรา รวมถึงการใช้งาน เข้าชม หรือลงทะเบียนบัญชี หากคุณลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราผ่านทางบุคคลที่สาม เช่น Facebook, WeChat, Google เป็นต้น คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา

เมลบีเป็นเจ้าของและผู้ดูแล/ จัดการเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) ทั้งนี้ การที่ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่าน ในฐานะผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ (“ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์”) ได้ยอมรับและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ (“ข้อตกลงและเงื่อนไข”) ทุกประการ ในกรณีที่ท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โปรดระงับการเข้าชมและ/หรือการใช้เว็บไซต์นี้

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข

เมลบีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ในการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าชม/ ผู้ใช้เว็บไซต์ทราบล่วงหน้า และการที่ท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ย่อมถือว่าท่านยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือบังคับใช้แล้วทุกประการ

การไม่รับประกันรับรอง

ขณะที่เมลบีนำเสนอข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์โดยมีจุดประสงค์เพื่อจะให้ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ออกมาถูกต้องทุกประการ เมลบีไม่รับประกัน หรือ ไม่มีการรับรองใดๆว่าข้อมูล หรือ เนื้อหาทุกอย่างที่ปรากฎบนเว็บไซต์นั้นจะถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การเชื่อมโยงดังกล่าวทำขึ้นเพื่อความสะดวก ของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์เท่านั้น เมลบีไม่รับรอง รับประกันหรือยืนยันความถูกต้อง ความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ในเนื้อหา ข้อมูล หรือการให้บริการต่างๆ ที่ปรากฎในเว็บไซต์เหล่านั้น

ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงและยอมรับความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆ ซึ่งอาจเกิดจากการเข้าชมและ/หรือการใช้เว็บไซต์อื่นๆ ของบุคคลภายนอกแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ เมลบีจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการเข้าชมและ/หรือการใช้เว็บไซต์ดังกล่าว รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่องหรือการผิดสัญญาที่ เกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือการให้บริการใดๆ ในเว็บไซต์ดังกล่าวทุกกรณี

ลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์รับทราบว่า บุคคล/นิติบุคคลอื่นเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ ชื่อทางการค้า และเครื่องหมายบริการต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือไม่ ทั้งนี้ ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ไม่มีสิทธินำเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ ชื่อทางการค้า และเครื่องหมายบริการต่างๆ ดังกล่าวไปใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลงหรือลอกเลียนแบบ โดยวิธีการอื่นใด ไม่ว่าจะกระทำเพื่อวัตถุประสงค์หรือในลักษณะใดก็ตาม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเมลบี

การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์

ท่านยอมรับว่า บริษัทฯสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา หรือคุณสมบัติทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาตามที่เมลบีเห็นสมควร ท่านตกลงยอมรับอีกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจเป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้

ข้อจำกัดการใช้บริการเว็บไซต์

ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องไม่ใช้บริการเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดๆ ที่ผิดกฎหมาย และจะต้องไม่ทำความเสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลและ/ หรือเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ และ/หรือ กระทำการอื่นใดอันมิชอบที่เป็นการรบกวน และ/หรือ ก่อให้เกิดความล่าช้าหรือความยุ่งยากในการส่งข้อมูลของเมลบีหรือผู้ใช้บริการรายอื่น

ความรับผิดของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์

ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงว่า ในกรณีที่เมลบีได้รับความเสียหายหรือสูญหายใดๆ อันเนื่องมาจากการเข้าชมและ/หรือการใช้เว็บไซต์ ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าทนายความ และ/หรือค่าธรรมเนียมศาล (ถ้ามี) ให้แก่เมลบี